100002228762244 100002228762244

Stadgar

 

Stadgar för Bäckens stugförening

Föreningens ändamål är att på bästa sätt förvalta föreningens tillgångar och verka för att bästa ordning, sämja och trivsel råder inom av föreningen ägt område. Följande stadgar för Bäckens stugförening är antagna vid föreningens årsmöten den 2 juli 2017 och den 1 juli 2018.

Föreningens firma är Bäckens stugförening utan personligt ansvar. Föreningen har sitt säte i Villshärad i Halmstad kommun.

Stugägare betraktas med automatik som medlem i föreningen och skall betala av årsmötet beslutade årsavgifter och eltariffkostnader. Varje stuga äger en röst vid eventuella omröstningar.

Föreningens angelägenheter handhas av på ordinarie årsmöte vald styrelse, bestående av fem ledamöter. Dessa väljs på två år, kassör och sekreterare väljs vartannat år, övriga i styrelsen vartannat år växelvis. Två styrelsesuppleanter (1 och 2) väljs vid ordinarie årsmöte på två år. Dessa ersätter vid förfall ordinarie ledamöter och inträder enligt nummerordning. Styrelsens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka väljs på två år och avgår växelvis. Dessa jämte en suppleant utses vid ordinarie årsmöte.

Räkenskaperna för räkenskapsåret 1 maj – 30 april skall vara avslutade 31 maj och därefter tillgängliga för revisorerna. Räkenskaperna ska senast två veckor före ordinarie årsmöte vara granskade av revisorerna.

Ordinarie årsmöte hålls varje år under juli månad på plats och tid som styrelsen bestämmer. På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  • Föredragning av styrelsens berättelse
  • Föredragning av revisorernas berättelse
  • Frågan om beviljande av ansvarsfrihet
  • Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
  • Val av ordförande och kassör
  • Val av övrig styrelse och suppleanter
  • Val av revisorer och revisorssuppleant
  • Motioner från styrelsen eller enskild medlem

Kallelse till årsmöte sker genom kallelse via mail till alla stugägare samt anslag vid föreningens förrådsbyggnad minst 14 dagar före ordinarie årsmöte och minst en vecka före extra årsmöte. Övriga meddelanden kungöres på samma sätt.

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas bland kvarvarande medlemmar. I övrigt gäller vad som finns stadgat om föreningar i lagen om ekonomiska föreningar 1987:667.

 

 

 

 

Nyheter

 Klicka på fotona för att få få större storlek.

Nu närmar sig julen och nyår. Sedan är det inte så långt kvar tills alla flyttar in i sina stugor igen. Alla 23 stugor med sina ägare önskas en riktigt god jul och ett gott nytt år

Vårens arbetsdag/trivseldag är den 2 maj 2020, klockan 11.00. På årsmötet i somras beslutades att vi ska utöka gräsklippningsdagarna. Schemat för detta är inte klart än. Det kommer ett nytt arbetsschema så fort jag har hunnit skriva ett schema. /Gerd

 

 


(Lämna tom)

Vill du skriva något till vår stugförening kan du göra det här:

 http://www.backensstugforening.n.nu/gastbok

 

Hemsidesansvarig: [javascript protected email address]

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)