100002228762244 100002228762244

Stadgar

 

Stadgar för Bäckens stugförening

Följande stadgar för Bäckens stugförening är antagna vid föreningens årsmöten den 6 juli 1997 och den 5 juli 1998. Föreningens firma är Bäckens stugförening utan personligt ansvar.

Föreningens ändamål är att på bästa sätt förvalta föreningens tillgångar och verka för att bästa ordning, sämja och trivsel råder inom av föreningen ägt område.

Föreningen har sitt säte i Gullbrandstorp i Halmstad kommun.

Den insats med vilken medlem deltager i föreningen jämte tomtandel består av vid varje årsmöte beslutad årsavgift.

Föreningens medlemmar har inte rätt att överlåta sin tomt och stuga utan föreningens medgivande.

Föreningens angelägenheter handhas av på ordinarie årsmöte vald styrelse, bestående av fem ledamöter. Dessa väljs på två år, dock väljs kassör och sekreterare på ett år, vid första årsmötet, efter stadgarnas antagande. Två styrelsesuppleanter (1 och 2) väljs vid ordinarie årsmötet på två år. Dessa ersätter vid förfall ordinarie ledamöter och inträder enligt nummerordning.

Styrelsens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka väljs på två år och avgår växelvis. Dessa jämte en suppleant utses vid ordinarie årsmötet.

Räkenskaperna för räkenskapsåret 1 maj – 30 april skall vara avslutade 31 maj och därefter tillgängliga för revisorerna. Räkenskaperna ska senast två veckor före ordinarie årsmöte vara granskade av revisorerna.

Ordinarie årsmöte hålls varje år under juli månad på plats och tid som styrelsen bestämmer.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  • Föredragning av styrelsens berättelse

  • Föredragning av revisorernas berättelse

  • Frågan om beviljande av ansvarsfrihet

  • Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

  • Val av ordförande och kassör

  • Val av övrig styrelse och suppleanter

  • Val av revisorer och revisorssuppleant

  • Motioner från styrelsen eller enskild medlem

Kallelse till årsmöte sker genom anslag på områdets anslagstavla och dessutom på annat sätt som styrelsen finner lämpligt minst 14 dagar före ordinarie årsmöte och minst en vecka före extra årsmöte. Övriga meddelanden kungöres på samma sätt.

Bryter medlem mot stadgar eller ordningsföreskrifter, kan föreningen efter erinran och varning, från styrelsen utesluta medlem om medlemmen fortsätter att bryta mot stadgar eller ordningsföreskrifter.

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas bland kvarvarande medlemmar.

I övrigt gäller vad som finns stadgat om föreningar i lagen om ekonomiska föreningar 1987:667.

 

 

Nyheter

 Klicka på fotona för att få få större storlek.

Vintern är längtans tid till våren och sommaren. Nu är vi på rätt sida av året. Det blir ljusare för varje dag.

Vårens arbetsdag är lördagen den 4 maj kl 11.00. Våra arbetsdagar har blivit ett trevligt sätt att träffa varandra, jobba tillsammans, äta något och ha en lättsam samvaro. Välkomna!

Du vet väl att Bäckens stugförening har en facebook-sida? På Facebook finns ofta mer aktuell information. Begär vänskap om du tillhör föreningen. Du kan lägga upp dina foton som du är stolt över där också om du gör ett inlägg till Bäckens stugförening.

Ett tips: Gilla Villshärads vägförening på Facebook så att du kan läsa information från föreningen. Gilla också Villshärads badortsförening på Facebook för att få ännu mer information.

 

Postnumret till stugområdet är: 305 65 Villshärad.

Alla som är nyfikna på om något händer och vilka bilder som tagits kan kolla på Facebook. http://www.facebook.com/ Är du stugägare eller anhörig till stugägare kan du lägga till Bäckens stugförening som vän.

Du kan kommentera vår sida här:


Är det någon som är sugen på att göra egna hemsidor? Här finns chans att göra hemsidor gratis och få bra support dessutom:
http://www.n.nu/?referrer=backensstugforening.n.nu

Om det är många som gör egna hemsidor med denna referens: http://www.n.nu/?referrer=backensstugforening.n.nu så får vi rabatt på premium. Dessutom får den person som gör egen hemsida och använder vår referens också premium. Det är alltså ett win-win-arrangemang.

 

 


(Lämna tom)

Vill du skriva något till vår stugförening kan du göra det här:

 http://www.backensstugforening.n.nu/gastbok

 

Hemsidesansvarig: [javascript protected email address]

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)